De NRDB organiseert elk jaar een aantal activiteiten teneinde de levensomstandigheden van de dieren te verbeteren, waaronder:

- Sensibilisatiecampagnes voor het groot publiek/mensen van het terrein

- Realisatie en promotie van petities;

- Administratieve, informatieve, materiële en juridische bijstand aan aangesloten verenigingen;

- Deelname aan werkgroepen van het dierenwelzijn, die een advies overmaken aan de Minster;

- Lobbying en regelmatige contacten met de Belgische politieke actoren;

- ...

Vakantie Zonder Dropping

Een campagne van de NRDB tegen vakantie dropping.
Een dier is geen speelgoed !

Een preventieve en sensibiliseringsactie van de NRDB. Deze heeft tot doel het publiek in te lichten en te sensibiliseren aangaande de impulsieve aankoop of adoptie van gezelschapsdieren.
Campagne voor sterilisatie van zwerfkatten

In het kader van deze nieuwe campagne hebben wij aan alle lid-verenigingen, al dan niet betrokken bij dit probleem, een vraag tot deelneming gestuurd. Op 10 december werd naar alle gemeenten van België een brief verzonden om deze campagne bekend te maken en actieve en financiële deelname te vragen aan de gemeentelijke autoriteiten.


Feest van de dieren

Groot feest dat regelmatig georganiseerd wordt teneinde het grote publiek te sensibiliseren voor dierenwelzijn en –bescherming. Op het programma : socialisatie, demonstraties, infostands, dierenzegening,...
Handtekening van het Handvest voor het welzijn van de hoevedieren

20 september 2006 : Handtekening van het « HANDVEST VOOR HET WELZIJN VAN DE HOEVEDIEREN ».

Vermits de “Stichting Prins Laurent” wenst dat de sector en de dierenbeschermingsorganisaties elkaar beter zouden verstaan en op een constructieve wijze zouden dialogiseren teneinde de vragen van de samenleving op het vlak van dierenwelzijn te beantwoorden, en omdat ze op een concrete manier een bijdrage wil leveren tot de verbetering van de levensomstandigheden van de hoevedieren, heeft ze beslist om een Handvest op te stellen waarbinnen de verschillende betrokken actoren verbonden worden : veehouders, handelaars, vervoerders, slachters, distributeurs, consumenten, dierenbeschermers en de bevoegde overheidsinstanties. Uw vereniging, de Nationale Raad voor Dierenbescherming, heeft actief deel genomen aan de opstelling van dit handvest : de heer Marc Boussy, onze voorzitter, en dr. Raoul Hens, onze vice-voorzitter, vertegenwoordigden er onze vereniging.

Na enkele maanden van vruchtbare besprekingen tussen de verschillende partners, werd het Handvest voor het welzijn van de hoevedieren op 20 september 2006 voorgesteld. Het Handvest streeft ernaar als referentie te fungeren voor hen die op een vrijwillige basis de intentie hebben hun productie te differentiëren d.m.v. concrete acties ten gunste van het dierenwelzijn. Valoriseren met een label of een certificaat van erkenning op basis van een lastenboek en controle door een onafhankelijke instantie zou een tweede stap zijn.

“Het Handvest voor het welzijn van hoevedieren” ligt in dezelfde lijn met duurzame ontwikkeling, namelijk binnen een globale aanpak waarbij harmonie beoogd wordt tussen eerbied voor mens, dier en leefmilieu. De ontwikkelingen die ze van plan is uit te werken, zullen dus in de ruimte en in de tijd ook rekening moeten houden met sociale gerechtigheid, gezondheid van de werknemers, voedselveiligheid, economische leefbaarheid en behoud van het natuurlijk evenwicht. Hiervoor staan er in de tekst van het Handvest algemene richtlijnen voor de ganse sector en specifieke richtlijnen voor de veehouders, voor de handelaars en vervoerders, voor de slachthuizen, voor de distributiesector, voor de consumentenorganisaties, voor de dierenbeschermingsorganisaties en voor de overheidsinstanties. De Stichting Prins Laurent heeft zo de integratie beoogd van, enerzijds, de wens van de opinie om het welzijn van de hoevedieren te verbeteren, bovenop de wettelijke vereisten, met, anderzijds, de constructieve stappen die genomen worden vanuit de veeteeltsector. Zij wil de maatschappij ook bewust maken van de economische kost die deze met zich meebrengen.

Dit intersectorieel en in evenwicht gebracht Handvest, dat het resultaat is van lange besprekingen, werd op 20 september 2006 voorgesteld in de Koninklijke Serres van Laken en officieel ondertekend door alle deelnemers, dus ook door onze voorzitter, Marc Boussy.

20ste verjaardag van de wet van 14.08.1986

De NRDB op de 20ste verjaardag van de wet van 14.08.1986 (welzijn en bescherming der dieren)

Die dag werd in de Senaat de 20ste verjaardag van de afkondiging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gevierd, met een plechtige zitting. In aanwezigheid van Z.K.H. Prins Laurent en Prinses Astrid, Mevrouw Anne-Marie Lizin, voorzitter van de Senaat, de Heer Herman De Croo, Kamervoorzitter, ere-senator Roland Gillet, initiatiefnemer van deze plechtige viering, werden tal van toespraken gehouden door vooraanstaande politiekers, voor wie dierenbescherming geen ijdel woord is.

Vertegenwoordigers van talrijke verenigingen voor dierenbescherming werden hierop uitgenodigd, waaronder ook mevr. Elsen-Verlodt Marleen, onze vice-voorzitster, de heer Marc Boussy, onze voorzitter, de heer Léon Dutilleux, onze algemeen secretaris, enz... In de diverse toespraken werd vooral veel aandacht besteed aan de vooruitgang die op gebied van dierenbescherming en –welzijn geboekt werd in de afgelopen 20 jaar, zoals o.a. :

· Verbod op de verkoop van honden en katten op openbare plaatsen, o.a. op markten
· Verbod op het organiseren van straatpaardenkoersen
· De verplichte tatoeage van honden
· Een betere bescherming van proefdieren
· Verbod op het knippen van oren en staart bij de hond
· Enz..

En zoals senator Ludwig Vandenhove zei zou het goed zijn zo er binnen elk politiekorps minstens één politieagent zou zijn, gespecialiseerd in de problematiek rond dierenwelzijn. Meerdere sprekers verwezen naar een citaat van Mahatma Gandhi, dat we u hier niet willen onthouden, nl. : “Het niveau van een beschaving kan worden gemeten aan de wijze waarop met dieren omgegaan wordt.”

Vertegenwoordigers van de Nationale Raad voor Dierenbescherming, zijnde Dr. Bernard Guillaume, Dr. Raoul Hens en mevrouw Elsen-Verlodt Marleen, onze 3 vice-voorzitters en de heer Leon Dutilleux, onze algemeen secretaris , zijn steeds heel actief geweest binnen de Raad voor Dierenwelzijn, die in het kader van deze wet opgericht werd. Zij zetelden in diverse werkgroepen die in de loop van dikwijls talrijke vergaderingen, het voorbereidend werk leverden met het oog op verbeteringen aan de wetgeving.

Wijlen Dr. Robert Lemal, toenmalig voorzitter van de Blauwe Wereldketen, en Dr. Raoul Hens, werkten mee aan de voorbereidingen van deze toch wel belangrijke wet. De toenmalige ministers Gol en De Keersmaeker verklaarden tijdens een persconferentie, die ter gelegenheid van de geboorte van deze wet gehouden werd op 28 juli 1986, het volgende : “Deze nieuwe wet moet ertoe bijdragen dat er een nieuwe oriëntatie gegeven wordt aan de bescherming en het welzijn van de dieren en dat de relaties tussen mens en dier in onze moderne maatschappij verbeteren door de erkenning dat dieren ook dragers zijn van zekere rechten die door de mens moeten gerespecteerd worden.” Wij hopen alvast dat de wetgeving inzake dierenwelzijn gunstig mag blijven evolueren. Elke stap voorwaarts, hoe klein ook, is een overwinning !