1975

1 maart: Ondertekening van de oprichtingsakte van de N.R.D.B. De grootste verdienste komt toe aan wijlen Graaf van Zwaren de Zwarenstein, die er na veel onderhandelen toe kwam het merendeel van de verenigingen voor dierenbescherming in België te groeperen. De eerste taak bestond in het organiseren van een strijd voor de verbetering van de wetgeving.

2 juli: Nieuwe wet die twee belangrijke verbeteringen aan de wet van 1929 bracht: mishandelingen, gepleegd op dieren, moesten niet meer "bovenmatig" zijn om strafbaar te zijn en het achterlaten van een dier werd erkend als een inbreuk.

1977

Brengt Minister Lavens op het Ministerie van Landbouw een werkgroep samen, waarin drie bestuurders van de N.R.D.B. zitten, namelijk de heren Boussy, Hens en Lemal. Deze werkgroep had de volgende opdracht: "maatregelen voorstellen met betrekking op de invoer en het houden van gezelschapsdieren en wilde exotische dieren".

September : Publicatie van een eerste "Witboek voor de Dierenbescherming", een wetenschappelijke benadering van de problemen in verband met het welzijn van de dieren. Dit werk kent een groot succes en wordt op grote schaal verspreid in wetenschappelijke milieus en bij het zoöfiel publiek..

1979

Wordt een tweede "Witboek" uitgegeven door de N.R.D.B. Deze keer wordt het een juridische benadering van de dierenbescherming. Dit belangrijk werk werd gerealiseerd door verscheidene juristen onder wie Professor B. Bulthé van de Vrije Universiteit van Brussel. Dit tweede Witboek werd op zeer grote schaal verspreid in de juridische milieus en de juridische faculteiten van het koninkrijk. Het was inderdaad belangrijk om de interesse van deze milieus op te wekken, aangezien deze over het algemeen weinig gesensibiliseerd zijn en weinig afweten van de problemen rond dierenbescherming.

Twee manifestaties volgen in Brussel: op 24 april 1983 tegen de vivisectie en op 27 mei 1984 voor het stemmen en het toepassen van de wetten ten voordele van de dieren.

1986

Gestemd in de Senaat in mei 1985 en in de Kamer op 24 juli 1986 ziet de nieuwe wet voor de bescherming en het welzijn van de dieren op 14 augustus 1986 het daglicht.

1989

18 januari : Oprichting van de Raad voor Dierenwelzijn door de heer P. De Keersmaeker, Staatssecretaris voor Europese Zaken en Landbouw.

1990

De Heren Boussy, Dutilleux, Guillaume en Hens, vier bestuurders van de N.R.D.B., worden benoemd binnen de Raad voor Dierenwelzijn en zijn heel actief.

1991

Drie uitvoeringsbesluiten betreffende de wet van 14 augustus 1986 zien al spoedig het daglicht.

1992

We zijn heel fier over het feit de belangrijkste Federatie van het land te zijn en 50 verenigingen - de meest dynamische van België - te groeperen.

1993

Op 11 juli manifesteerde de N.R.D.B. te Mons om te protesteren tegen de onwaardige manier waarop dieren gedood worden en een wettekst te eisen die deze slachtingen expliciet verbiedt.

In oktober zette de N.R.D.B. een gerechtelijke actie in om de paardenkoersen, die o.a. in Sint-Eloois-Winkel georganiseerd werden, te laten verbieden. Deze koersen zijn in werkelijkheid een echte slachting voor de paarden.

De N.R.D.B. is aanwezig op het "Salon van het Leefmilieu Green Fair" teneinde zijn steun te bevestigen aan het natuurbehoud en het respect voor het leefmilieu.

Er wordt een derde "Witboek" voorbereid en de informatiebrochure ten dienste van de inspecteurs wordt op punt gesteld.

1994

Paardenkoersen in Sint-Eloois-Winkel : dank zij onze actie ontvangen we een brief van de organisatoren van deze koersen die ons meedeelt dat deze zullen vervangen worden door folkloristische activiteiten. Een echte overwinning !!

1995

De Nationale Raad voor Dierenbescherming bestaat 20 jaar. Dit wordt gevierd op 24 maart met o.a. een overhandiging van decoraties aan de meest verdienstelijken onder de dierenbeschermers in aanwezigheid van de pers en personaliteiten uit de dierenwereld.

De wet van 4 mei 1995, die de wet van 14 augustus 1986 betreffende het dierenwelzijn wijzigt, wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet verbiedt o.a. de verkoop van honden en katten op markten, iets waarvoor verenigingen voor dierenbescherming reeds jaren strijd leveren. Bijzondere aandacht werd besteed aan het welzijn van de dieren die gebruikt worden in laboratoria voor het uitvoeren van proefnemingen. Een andere grote overwinning is het verbod van paardenkoersen op macadam.

1996

Publicatie van een handleiding voor inspecteurs en van een volledig dossier met betrekking tot de euthanasie van gezelschapsdieren.

1997

Er wordt in de schoot van de Raad voor Dierenwelzijn een werkgroep opgericht teneinde de voorwaarden op te stellen, vereist voor het bekomen van een erkenning voor de verenigingen voor dierenbescherming. Deze erkenning zal overhandigd worden aan de drie nationale federaties.

Het Koninklijk Besluit van 17 februari 1997 houdende de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 1997.

Dit Koninklijk Besluit legt aan al deze instellingen voorwaarden op in verband met de uitrusting, de verzorging van de dieren en de begeleiding door een dierenarts. Enkel diegenen die een erkenning hebben mogen publiciteit maken in dagbladen.

1998

Onze vice-voorzitster, mevrouw Odette DANNAU, komt op 13 november om het leven bij een verkeersongeval.

De identificatie van honden door tatoeage of electronische microchip wordt verplicht vanaf 1 september 1998. Alle nieuwgeborenen (voor de leeftijd van 4 maanden) en elke hond die van eigenaar verandert moeten vanaf dat ogenblik voorzien worden van een tatoeage of een electronische microchip. Alle gegevens worden gecentraliseerd door de BVIRH (Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden).

Een Ministerieel Besluit van 21 oktober 1998 houdende bijzondere maatregelen voor de identificatie en de registratie van bepaalde categorieën van honden voorziet de verplichte identificatie van honden toebehorend aan één van de 13 zogenaamd "gevaarlijke" rassen.

1999

Proces tegen de jagers op trekvogels op het Internationaal Gerechtshof voor de Rechten van het Dier te Genève.

Onze algemeen secretaris, de heer Léon DUTILLEUX, maakte deel uit van de jury. Er werden beschuldigingen geformuleerd tegen 6 landen: Frankrijk, Italië, België, Spanje, Griekenland en Malta. Het verdict van het proces werd ondertekend door alle leden van de jury en werd verstuurd naar de UNO, de Raad van Europa en aan de ministers verantwoordelijk voor de natuur en het milieu van de veroordeelde landen.

In augustus 1999, na de verkiezingen van 13 juni, wordt het "dierenwelzijn" overgeheveld van het Ministerie van Landbouw naar het Ministerie van Volksgezondheid. Verantwoordelijke minister is mevrouw Magda AELVOET.

Het Ministerieel Besluit van 21 oktober 1998 betreffende de honden van de zogenaamd "gevaarlijke" rassen wordt geannuleerd door de Raad van State.

2000

De N.R.D.B. heeft aan mevrouw Magda Aelvoet, minister van Volksgezondheid die het dierenwelzijn binnen haar bevoegdheid heeft, zijn 14 eisen overgemaakt in verband met de wet van 14 augustus 1986, gewijzigd door deze van 4 mei 1995, aangaande kippen in legbatterijen, zoölogische parken, de zogenaamd "gevaarlijke" honden, de verkoop van dieren op markten, het transport van dieren, het slachten, de toegelaten ingrepen, de ethische commissies, het deontologisch comité, de raad voor dierenwelzijn, de erkenning van de verenigingen voor dierenbescherming en hun afgevaardigden, de sledehonden, het vetmesten van ganzen en de handel in honden..

Het voorstel aangaande de sterilisatie van zwerfkatten op het territorium van de 19 Brusselse gemeenten bevindt zich momenteel in de Commissie om er besproken te worden. Dit voorstel lijkt eindelijk vooruitgang te boeken.

De N.R.D.B. viert zijn 25ste verjaardag !

2001

Gechoqueerd en verontwaardigd over de beelden die gefilmd werden op de veemarkten van Ciney en Anderlecht, besluit de N.R.D.B. een petitie te starten om er bij het Ministerie van Volksgezondheid op aan te dringen erover te waken dat het naleven van de wet op dierenwelzijn streng gecontroleerd wordt op alle veemarkten van het land. Op 13 februari wordt een afvaardiging van de N.R.D.B. ontvangen op het kabinet van betrokken Minister teneinde er 26.000 handtekeningen te overhandigen.

Twee bestuurders van de N.R.D.B. zijn heel actief in de schoot van de Raad voor Dierenwelzijn o.a. in het kader van de problematiek rond de agressieve honden.

2002

Het ordonnantievoorstel met betrekking tot de sterilisatie van zwerfkatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt eindelijk goedgekeurd. Dr. Bernard Guillaume, Vice-voorzitter van de N.R.D.B., lag aan de basis hiervan en verzette hemel en aarde om het er door te krijgen.

De Minister van Volksgezondheid vraagt ons advies en opmerkingen i.v.m. een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit, inzake o.a. : - de identificatie en registratie van honden - het castreren van varkens - de hondentrafiek vanuit het Oosten.

2003

De N.R.D.B. woont op de Senaat een persconferentie bij aangaande de samenstelling van de Raad voor Dierenwelzijn in de schoot van het Ministerie van Volksgezondheid. Vermits er te weinig vertegenwoordigers uit de wereld van de dierenbescherming zijn hebben we samen met de N.A.V.E.D. beroep aangetekend bij de Raad van State met de bedoeling het Koninklijk Besluit m.b.t. de samenstelling van de Raad voor Dierenwelzijn nietig te laten verklaren.

De N.R.D.B. en de N.A.V.E.D. zullen meer samenwerken wanneer het gaat om gemeenschappelijke belangen, zoals bvb. de vertegenwoordigers binnen de Raad voor Dierenwelzijn, het opnemen van dierenwelzijn in de constitutie van de Europese Conventie, enz...

De N.R.D.B. neemt op het Ministerie deel aan verschillende vergaderingen aangaande een strengere reglementering voor de dieren in de circussen.

2004

Tengevolge aan de vergaderingen aangaande de reglementering voor de dieren in circussen wordt een Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit wordt echter teniet gedaan door de Raad van State. Er wordt een nieuw wetsontwerp ingediend.

2005

De N.R.D.B. bestaat 30 jaar !

De Nationale Loterij verleent een subsidie aan de N.R.D.B., die hij op zijn beurt moet verdelen onder de lid-verenigingen die een asiel hebben.

Vanaf nu stuurt de N.R.D.B. viermaal per jaar een “Newsletter” naar zijn lid-verenigingen. Deze bevat informatie op wettelijk vlak (nieuwe wetten, wijzigingen, enz..), de activiteiten van de verschillende verenigingen, enz...

De N.R.D.B. lanceert een petitie voor de sterilisatie van zwerfkatten.

De N.R.D.B. maakt een reeks opmerkingen over aan de Minister van Volksgezondheid aangaande het ontwerp van Koninklijk Besluit houdende de erkenningsvoorwaarden voor handelszaken voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, en dit op vraag van de Minister.

De N.R.D.B. heeft zijn statuten aangepast aan de nieuwe wet op de V.Z.W.’s. Deze werden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank voor Koophandel. Het nieuw Koninklijk Besluit voor dieren in circussen wordt op 12 september gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

2009

De NRDB neemt actief deel aan talrijke werkgroepen over dierenwelzijn.

2010

De NRDB lanceert twee jaarlijkse campagnes: 'Vakantie Zonder Dropping" en "Een dier is geen speelgoed. "